Philadelphia, PA
americathroughrickseyes061007.jpg americathroughrickseyes061006.jpg americathroughrickseyes061005.jpg americathroughrickseyes061004.jpg americathroughrickseyes061003.jpg americathroughrickseyes061002.jpg americathroughrickseyes061001.jpg
Old City Hall
City Tavern
Second Bank of the United States
Bishop White House
Thaddeus Kosciuszko's House
Benjamin Franklin's Grave
First Bank of the United States
Click image to enlarge
Next
Return to Intro